Klientoplysninger

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår nedenfor.

Vore advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater. Vore kontaktoplysninger er:

 

Trust Advokater

Rygårds Allé 104

2900 Hellerup.

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. 39 16 25 85

 

Forsikring

Ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring og eventuel garanti er tegnet i Dahlberg Assurance.

 

Ansvarsbegrænsning

Uanset sagsgenstandens størrelse kan en eventuel erstatning ikke overstige kr. 4.000.000,00.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Til brug for undersøgelsen er klienten forpligtet til at fremsende kopi af forsikringspolice og årsopgørelse.

 

Egenbetalingen for offentlig retshjælp kan udgøre kr. 1.298,00.

 

Selvrisikoen for retshjælpsforsikring udgør typisk 10% dog mindst kr. 2.500,00. Selvrisikoen betales ikke såfremt klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. De præcise betingelser kan klienten selv indhente hos sit forsikringsselskab.

 

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.


Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan der findes information om god advokatskik og klageadgang mv.

 

Forbud mod insiderhandel

Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask

Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr nr. eller cvr nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.


Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.


- - o 0 o - -

 

 Fagområder

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelsesret omfatter aftaler kontrakter, funktionærloven, ferieloven, barselsloven, ligebehandlingsloven mv.

    
 
Entrepriseret

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter gennemgang af entrepriseaftaler, AB92, mangelsager mv.

 
Erhvervsret

Erhvervsret

Erhvervsret omfatter alt i aftaler og kontrakter om erhvervsforhold mv.

 
Erstatningsret

Erstatningsret

Erstatningsret omfatter personskade, sager vedrørende Købeloven samt almindelige erstatningssager.

 
Foreningsret

Foreningsret

Foreningsret omfatter stiftelse af foreninger, fonde og legater, udarbejdelse af vedtægter mv.

 
Immaterialret

Immaterialret

Immaterialret omfatter registrering af design, varemærker og ophavsret.

 
Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner omfatter inkassoskrivelser, betalingspåkrav, fogedsager mv.

 
Insolvensret

Insolvensret

Insolvensret, konkurs og rekonstruktion af virksomheder.
 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret omfatter gennemgang af erhvervslejekontrakter, besigtigelse, indflytning og fraflytning mv. 
Procedure/retssager

Procedure/retssager

Procedure/retssager omfatter førelse af retssager både som repræsentant for sagsøger eller sagsøgte.

 
Selskabsret/Bestyr.arb.

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde omfatter generel rådgivning om selskabsret ret deltagelse i bestyrelsesarbejde

 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg omfatter berigtigelse af ejendomshandler, tinglysning, refusionsopgørelser mv.